INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 
I. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO), w tym danych z monitoringu wizyjnego w Dental Med
jest Marcin Graboń prowadzący działalność pod nazwą Dental Med Marcin Graboń z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul, Żmigrodzkiej 83, 51-130 Wrocław, NIP 895391197, kontakt: 71 327 63 13, 604 609 012, 
biuro@dental-med.com.pl.
II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marlena Nowak, kontakt:
 marlena.nowak@dental-med.com.pl, Przyjmuje po wstępnym ustaleniu terminu.
III. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:
• udzielenia świadczenia zdrowotnego
• udostępnienia dokumentacji medycznej uprawnionym organom
• realizacji praw pacjenta
• przekazywania informacji do Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• wystawieniu faktury VAT – dotyczy pacjentów, którzy wyrażą chęć otrzymania takiej faktury
• zabezpieczenia danych przez monitoring
• realizacji ubezpieczenia z Inter Polska S.A. – dotyczy pacjentów objętych ubezpieczeniem Inter Polska
• możliwości złożenia skargi
• kontaktu z pacjentem – dotyczy pacjentów, którzy wyrażają zgodę na kontakt
• planowania leczenia
• wydawania zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia
• wystawianie zwolnień lekarskich oraz recept
IV. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków wynikających
z przepisów prawa lub związanych z obsługą systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane 
do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Odbiorcą danych osobowych będzie tylko upoważniony personel medyczny. Art. 6.1.f)”przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.
V. Odbiorcami przetwarzanych przez nas Państwa danych są:
• inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
• organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu 
zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym
do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli
• podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego 
do spraw zdrowia
• upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej, osoby wykonującej zawód medyczny, w zakresie niezbędnym 
do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
• minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratury, lekarze sądowi
i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
• uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone
na ich wniosek
• zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta
• osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
• wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1,
w zakresie prowadzonego postępowania
• Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
• biuro rachunkowe – dotyczy pacjentów, którzy wyrażą wole otrzymania faktury VAT
• dostawca oprogramowania
• serwis informatyczny
• komisja ds. zdarzeń medycznych
• Urząd Wojewódzki w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli
• osoby upoważnione przez pacjenta
• przedstawiciele ustawowi pacjenta
• personel pracujący w Dental Med
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dotyczy pacjentów, którzy wyrażą wole otrzymania zwolnienia lekarskiego
• ISO
• laboratorium protetyczne – dotyczy pacjenta, u którego wykonywana będzie praca protetyczna
VI. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.
VII. Państwa dane będą przez nas przechowywane przez okres:
Art. 29 Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba 
że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.
Według przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. Z 2012 roku poz. 159 z późn. 
zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez 
20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która
jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które
są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego 
przedmiotem skierowaniem lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy 
świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu nie zgłoszenia się pacjenta
w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez 
okres 22 lat.
• Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
• Dane zawarte w fakturze VAT przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawa o podatku od towarów 
i usług),
• Rejestr Udostępnionej Dokumentacji Medycznej – 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• Dokumentacja zbiorcza – 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
VIII. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych
• sprostowania danych
• usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
• ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
• wniesienia sprzeciwu
• przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
• skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Wasze dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.
IX. Dane osobowe podawane obowiązkowo (zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz.U.2015.2069)
• Imię i nazwisko pacjenta
• PESEL pacjenta
• Adres zamieszkania
• Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
• Numer telefonu osoby upoważnionej
• Adres e-mail osoby upoważnionej
Dane osobowe podawane dobrowolnie:
• Pesel przedstawiciela ustawowego
• Numer telefonu
• Adres e-mail
Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych (telefon, e-mail) uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ze względu na 
brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości

Współpracujemy z: